Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2019

madziapek
3220 508f 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe viavoid37 void37
madziapek
5563 80fa 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viarichardth richardth
madziapek
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
madziapek
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
madziapek
8220 7afb
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie vialexxie lexxie

August 23 2019

madziapek

August 21 2019

5738 8675 500
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viav2px v2px
madziapek
4977 eaaa 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
madziapek
6768 8368 500
Reposted fromnyaako nyaako vialifeless lifeless
madziapek
6648 489f 500
Reposted fromverronique verronique vialifeless lifeless
madziapek
3938 95a5 500
Reposted fromtfu tfu viabiglove biglove
madziapek
4827 732a 500
Reposted fromrawecka rawecka viabesomeoneelse besomeoneelse

August 18 2019

madziapek
A morał z tej bajki jest krótki i niektórym znany. Pragniemy tego, czego akurat nie mamy.
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi vianiedonaprawienia niedonaprawienia
madziapek
Niekorzystanie z życia to jedna z form samobójstwa.
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viaToshi Toshi
madziapek
Nie widziałam Cię już 
od miesiąca.

I nic. 
Jestem może bledsza,

Trochę śpiąca, 
trochę bardziej milcząca,

Lecz widać można żyć 
bez powietrza.
— Miłość, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapoolun poolun
madziapek
0387 6a82 500
Reposted fromoll oll viakerio kerio
madziapek
2204 2d59 500
Reposted fromapatia apatia vialifedownthespiral lifedownthespiral
6986 31f4
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws vianiskowo niskowo
madziapek
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viaaspoleczny aspoleczny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl