Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2020

madziapek
7090 dadf 500
Reposted fromnutt nutt vialemkove lemkove

January 01 2020

madziapek
2702 4779
Reposted fromhrafn hrafn viaMousie Mousie
madziapek
4685 2779 500
Reposted fromalternatywnie alternatywnie viav2px v2px
madziapek
5254 c544
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacrazydunky crazydunky

December 30 2019

madziapek
4600 8a82
Reposted fromolaosa olaosa viaindisputabel indisputabel
madziapek
9576 a2f4 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viakatastrofo katastrofo
madziapek
3048 a472 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakatastrofo katastrofo
madziapek

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
madziapek
3424 0d72 500
Reposted frompiehus piehus
madziapek
madziapek
2223 df07 500
Reposted fromfungi fungi viaMissDeWorde MissDeWorde
madziapek
2554 2940
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viaHanoi Hanoi
madziapek
1436 c8bd
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMonia94 Monia94
madziapek
5488 e289 500
Reposted frombajaderra bajaderra viaguerriera guerriera
madziapek
Oczywiście byłam świadoma, że alkohol nie jest rozwiązaniem, ale woda zasadniczo też nim nie była.
— Carina Bartsch

December 28 2019

madziapek
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viakurwajegomac kurwajegomac
madziapek
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viatouchthesky touchthesky
madziapek
0371 d95b 500
Reposted fromzciach zciach viainto-black into-black
madziapek
0310 d134 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viacygi-chan cygi-chan
madziapek
9584 3088 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viacygi-chan cygi-chan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl